O projekcie

Oś priorytetowa: Infrastruktura transportowa
IV.1 Infrastruktura drogowa

Porozumienie w sprawie dofinansowania projektu Nr POPW.04.01.00-06-008/10-00 z dnia 27 grudnia 2010 r. w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś priorytetowa infrastruktura transportowa, Działanie IV.1 Infrastruktura drogowa.

Wartość całkowita projektu: 226 601 600,00 PLN

Maksymalna kwota dofinansowania projektu: 119 666 739,47 PLN

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

Roboty budowlane

Podpisanie umowy: 21.07.2011
Przekazanie placu budowy: 05.08.2011
Termin rozpoczęcia robót: 17.08.2011
Planowany termin zakończenia robót: październik 2014

Umowa na dokończenie obwodnicy Hrubieszowa

Podpisanie umowy: 6.05.2015
Przekazanie placu budowy: 11.05.2015
Termin rozpoczęcia robót: 14.05.2015
Planowany termin zakończenia robót: październik 2015

Nadzór inwestorski

Podpisanie umowy: 29.07.2011
Termin rozpoczęcia nadzoru: 16.08.2011
Planowany termin zakończenia nadzoru: czerwiec 2015

Osoby pełniące kluczowe funkcje w Projekcie

Kierownik Projektu: Robert Firsiuk

Inżynier Kontraktu: Sylwester Toś
Biuro Konsultanta: ul.Kolejowa 55, 22-500 Hrubieszów

Dyrektor Kontraktu: Maciej Lorenc:

Kierownik Budowy: Robert Sikora
Biuro Budowy: ul. Kolejowa 18, 22-500 Hrubieszów