O projekcie

Oś priorytetowa IV: Infrastruktura transportowa
IV.1 Infrastruktura drogowa

Porozumienie w sprawie dofinansowania projektu Nr POPW.04.01.00-06-008/10-00 z dnia 27 grudnia 2010 r. w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś priorytetowa infrastruktura transportowa, Działanie IV.1 Infrastruktura drogowa.

Wartość całkowita projektu: 179 014 077,44 PLN

Maksymalna kwota dofinansowania projektu: 96 951 000,00 PLN

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

Roboty budowlane

Podpisanie umowy: 21.07.2011
Przekazanie placu budowy: 05.08.2011
Termin rozpoczęcia robót: 17.08.2011
Planowany termin zakończenia robót: październik 2014
Nadzór inwestorski

Podpisanie umowy: 29.07.2011
Termin rozpoczęcia nadzoru: 16.08.2011
Planowany termin zakończenia nadzoru:
listopad 2014 – w okresie podstawowym trwania kontraktu
3 miesiące – rozliczenie ostateczne
12 miesięcy – w okresie rękojmi za wady

Osoby pełniące kluczowe funkcje w Projekcie

Kierownik Projektu: Robert Firsiuk

Inżynier Kontraktu: Sylwester Toś

Biuro Konsultanta: ul.Kolejowa 55, 22-500 Hrubieszów

Kierownik Budowy: Zbigniew Łapaj

Biuro Budowy: ul. Kolejowa 55, 22-500 Hrubieszów